Regulamin Serwisu Po Przecinku

1. WSTĘP

1.1. Niniejszy Regulamin został stworzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu Po Przecinku oraz prawa i obowiązki Użytkowników, Administratora i Wydawcy Serwisu.
1.3. Każdy Użytkownik z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta w Serwisie Użytkownik powinien uważnie przeczytać niniejszy Regulamin.
2. DEFINICJE
2.1. Administrator – Filip Krause, podmiot udostępniający zasoby i funkcjonalność Serwisu Użytkownikom.
2.2. Wydawca – Filip Krause, osoba realizująca wydawanie Serwisu.
2.3. Serwis — internetowy portal publicystyczny Po Przecinku, zlokalizowany pod adresem internetowym http://poprzecinku.pl i/lub w innych rozszerzeniach domenowych „poprzecinku” zarządzanych przez Administratora.
2.4. Regulamin — niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej treści, określający cele i zasady działania Serwisu, znajdujący się pod adresem http://poprzecinku.pl , stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.
2.5. Konto – miejsce w Serwisie, dostępne po podaniu Loginu i Hasła.
2.6. Login — nazwa Użytkownika wybrana przy rejestrowaniu Konta.
2.7. Hasło – hasło umożliwiające dostęp do Konta, wybrane przy jego rejestracji.
2.8. StronaAutora — miejsce w Serwisie zawierające zbiór informacji dotyczących Użytkownika, widoczne dla innych Użytkowników, a także dostępne dla Administratora.
2.9. Użytkownik — osoba korzystająca z Serwisu.
2.10. Rejestracja – wprowadzenie danych niezbędnych do logowania w Serwisie (Login i Hasło), także przy pomocy innych serwisów internetowych zintegrowanych.
2.11. Materiały – treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, w tym w szczególności: teksty, multimedia, zdjęcia, komentarze oraz elementy Strony Autora.

3. ZASADY OGÓLNE

3.1. Serwis udostępniany jest Użytkownikom bezpłatnie, a korzystanie z niego jest dobrowolne.
3.2. Serwis umożliwia dostęp do Materiałów publikowanych na jego stronach, ich wyszukiwanie, komentowanie, udział w ankietach, kontakt z Administratorem, dodawanie Materiałów.
3.3. Administrator zamieszcza w Serwisie reklamy oraz inne elementy promocji towarów i usług.
3.4. Z Serwisu może korzystać każda pełnoletnia osoba fizyczna, niepełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna, która dokonała Rejestracji w Serwisie, otrzymała dostęp do Konta, do którego loguje się za pomocą Loginu i Hasła.
3.5. Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia Serwisu w dowolnym momencie.

4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA

4.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Materiały Użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do ich usunięcia w przypadku ich sprzeczności z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego. Nie ma przy tym konieczności powiadamiania o fakcie lub przyczynach takiego działania.W takim przypadku Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora.
4.2. Administrator zastrzega sobie prawo do likwidacji Serwisu w dowolnym momencie.

5. ZABRONIONE MATERIAŁY

5.1. Zabronione jest się umieszczania w Serwisie Materiałów, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznegoi, a w szczególnosci:
5.1.1. pornograficznych, nieetycznych i uznawanych za niemoralne,
5.1.2. wulgarnych i obraźliwych,
5.1.3. nawołujących do segregacji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej,
5.1.4. naruszających prawo do prywatności,
5.1.5. zachęcających lub oferujących instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu,
5.1.6. zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora,
5.1.7. zawierających reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych,
5.1.8. działających na niekorzyść Serwisu,
5.1.9. zdjęć dokumentów, kart kredytowych oraz osobistych informacji finansowych.
5.2. Zabronione Materiały zostaną usunięte przez Administratora bez wcześniejszego powiadomienia i wyjaśnień dla Użytkownika. Brak ograniczenia czasowego w jakim Administrator musi zweryfikować i usunąć zabronione Materiały.
5.3. Zabronione są także działania polegające na:
5.3.1. uprawianiu działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej w Serwisie, w tym rozsyłanie spamu,
5.3.2. tzw. „trollowaniu”, rozumianym jako celowe ośmieszanie lub obrażanieinnych Użytkowników , wysyłanie przekazów napastliwych,
5.3.3. propagowaniu serwisów, których materiały sprzeczne są z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego,
5.3.4. używaniu programów (tzw. „botów”) generujących zapytania do serwerów Administratora.
5.3.5. wykorzystywaniu kodu źródłowego Serwisu, poza elementami wskazanymi przez Administratora.

6. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH

6.1. W Serwise umieszczane są linki do innych zewnętrznych stron internetowych. Podlegają one regulaminom i zasadom stosowanym przez ich właścicieli. Administrator nie odpowiada za treści zawarte na tych stronach.

7. PRAWA AUTORSKIE

7.1. Korzystanie z Materiałów umieszczonych w Serwisie nie oznacza nabycia do nich jakichkolwiek praw przez Użytkownika. Korzystanie z nichdopuszczalne jest jedynie w zakresie dozwolonym przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
7.2. Poza określonymi w powyższych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie Materiałów w całości bądź części, oraz ich publiczne udostępnianie.
7.3. Użytkownik upoważnia Administratora do dokonywania zmian w umieszczanych przez siebie Materiałach, w tym między innymi:nadawanie tytułów, adjustacji technicznej oraz korekty językowej.
7.4. Użytkownik oświadcza, że poprzez umieszczenie w Serwisie Materiałów, przyznaje on nieodpłatnie Administratorowi zbywalne prawo do:
7.4.1. Powielania takich treści za pomocą wszelkich znanych technik i środków,
7.4.2. Zamieszczania lub publikowania tych Materiałów w Serwisie, jak również na stronach internetowych osób trzecich, z którymi Administrator współpracuje w celu promocji Materiałów,
7.4.3. Dystrybucji i rozpowszechniania Materiałów w celach promocyjnych i marketingowych.
7.5. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie Serwisu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
7.6. Użytkownik oświadcza, że za publikowane Materiały nie otrzymał i nie ma otrzymać wynagrodzenia od osób trzecich i że materiały nie mają charakteru reklamowego lub promocyjnego.
7.7. Użytkownik oświadcza, że publikowane Materiały nie były wcześniej opublikowane w innym miejscu, chyba że otrzyma od Administratora zgodę na taką publikację.

8. KONTO

8.1. Użytkownik może założyć w Serwisie tylko jedno Konto, podając wymagane w formularzu rejestracyjnymdane, a także ustalając szczegóły logowania, bądź wykorzystując danez własnego Konta w serwisie facebook.com.
8.2. Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte w przypadku stwierdzenia łamania zasad niniejszego Regulaminu, bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.
8.3. Rejestracja Konta w Serwisie jest równoznaczna z oświadczeniem przez Użytkownika, że:
8.3.1. dane podane przez Użytkownika podczasRejestracjisą zgodne z prawdą, nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych oraz praw do ochrony wizerunku. Użytkownik uzyskał zgodę osoby trzeciej na umieszczenie Materiałów odnoszących się do tych osób.
8.3.2. Użytkownik ma prawo do wglądu we własne dane osobowe przetwarzane przez Administratora, a także do ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.
8.3.3. Administrator ma prawo powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi w zakresie koniecznym do utrzymania infrastruktury technicznej Serwisu.
8.3.4. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie drogą elektronicznąwiadomości od Administratora
8.3.5. Rejestracja i umieszczenie w bazie danych Administratora danych osobowych jestdobrowolne.
8.4. Administrator ma prawo zweryfikowania prawdziwości danych podanych przy Rejestracji, wymagając ich potwierdzenia.
8.5. Konto nieaktywne przez okres przynajmniej sześciu miesięcy może być zlikwidowane przez Administratora.
8.6. Administrator umożliwia dokonywanie Rejestracji w Serwisie za pośrednictwem innych serwisów zintegrowanych.Przy rejestracji za pomocą innego serwisu, niezbędne będzie podanie przez Użytkownika danych wymaganych w Serwisie, których brakuje w serwisie zintegrowanym.

 

9. ZMIANA REGULAMINU

9.1. Rozwój techniki, Serwisu oraz zmiana obowiązujących przepisów prawa mogą spowodować konieczność zmiany Regulaminu.
9.2. Użytkownik zostanie o takich zmianach powiadomiony poprzez opublikowanie jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania w Serwisie.
9.3. W ciągu 14 dni od opublikowania zmiany Regulaminu w Serwisie, Użytkownik którynie akceptuje zmiany powinien o tym powiadomić Administratora.
9.4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian Regulaminu, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

10.1. Serwis może wykorzystywać przechowywane na komputerze Użytkownika pliki cookies.
10.2. Pliki cookies pomagają w bezproblemowym korzystaniu z Serwisu, rejestracji, logowaniu i utrzymaniu sesji, tworzeniu statystyk, prezentacji treści reklamowych, udziału w ankietach.
10.3. Przyjmowanie plików cookies może być wyłączone przez Użytkownika w każdej chwili. Może to jednak doprowadzić do utrudnień w korzystaniu z Serwisu.
10.4. Pliki cookies stron internetowych dostępnych przez linki umieszczone w Serwisie oraz ich wykorzystanie, podlegają regulaminom i zasadom tychże stron.
10.5. W celach optymalizacji działania Serwisu, zbierane są adresy IP Użytkowników. Mogą być one udostępnione organom w sytuacjach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

11. REKLAMACJE

11.1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika
poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres: reklamacje@poprzecinku.pl.
11.2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
11.3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

12. KONTAKT

12.1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Regulaminu oraz polityki prywatności, proszę kierować pod adres redakcja@poprzecinku.pl

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 6 Sierpnia 2012.